Wat is de detacheringsrichtlijn?

Werknemers zijn niet even duur in alle EU-lidstaten. Het minimumloon en secundaire arbeidsvoorwaarden verschillen aanzienlijk per lidstaat. Zoals vakantiegeld, ziekengeld, ww-premies. Een werknemer uit een goedkope lidstaat laten werken in een relatief dure kan een werkgever 30 tot 50 procent schelen aan belasting en premies. Toch wil Europa bevorderen dat werknemers tijdelijk in een andere lidstaat kunnen werken, bij een andere werkgever. Daarom heeft de EU de detacheringsrichtlijn afgesproken.

 

Bedrijven kunnen dankzij de detacheringsrichtlijn makkelijker met hun eigen personeel aan projecten werken in een andere lidstaat van Europa. Ze mogen dan de fiscale regels van hun eigen land blijven toepassen. Als de werknemers in een ander land werken gelden nu alleen de nationale regels voor het minimumloon, de arbeidstijden en de arbowetgeving. Het gaat om 'kernregels' of afspraken die in de huidige richtlijn expliciet zijn genoemd. Op deze manier eigen werknemers detacheren in het buitenland is binnen de EU toegestaan voor hoogstens 2 jaar.

Een bekend voorbeeld is een Pools metaalbedrijf dat met eigen lassers een klus aanneemt in de Eemshaven. De Polen krijgen dan loon volgens de Nederlandse wetgeving, maar hun werkgever betaalt sociale premies en aanvullend pensioen volgens de Poolse regels.

Herziene detacheringsrichtlijn

De detacheringsrichtlijn wordt steeds verder aangescherpt. De periode waarin werkgevers kunnen profiteren van goedkope werknemers uit een andere lidstaat wordt verkort van 2 jaar naar 1 jaar. Die nieuwe termijn kan eenmaal worden verlengd met zes maanden. Het maximum geldt ook voor mensen op tijdelijke contracten en uitzendwerk. Hierna gelden onverkort de arbeidsvoorwaarden van het werkland.

Alles gelijk na anderhalf jaar

Blijven de werknemers langer dan anderhald jaar in een lidstaat om er te werken, dan moeten alle arbeidsvoorwaarden gelijk zijn aan die van de werknemers die er wonen. Niet alleen moeten gedetacheerde werknemers minstens het minimumloon verdienen. Ook de overige bestanddelden van het loon moeten gelijk zijn, waaronder bonussen, mobiliteitsvergoedingen, toeslagen, vakantiegeld en loonsverhoging op basis van leeftijd. Werkgevers mogen vergoedingen voor reiskosten of huisvesting (kost en inwoning) niet meer van het loon aftrekken. Pensioenpremies zijn uitgezonderd. De werklanden (of gastlidstaten) omschrijven zelf wat in elk land precies onder loon wordt verstaan. Deze herziening van de detacheringsrichtlijn geldt in Nederland vanaf 30 juli 2020.

Uitzonderingen

Gedetacheerden moeten onder dezelfde cao vallen als de werknemers die wonen en werken in het werkland. Maar de detacheringsrichtlijn geldt in ons land alleen voor algemeen verbindend verklaarde (delen van) cao’s.

De detacheringsrichtlijn gaat alleen over verzekeringen en arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Over sociale verzekeringen of volksverzekeringen is niets opgenomen in de herziene richtlijn. Die blijven dus zoals in het woonland, net zoals de premies. 

De detacheringsrichtlijn geldt nog niet voor de transportsector, waaronder zeevarend personeel van koopvaardijondernemingen. Hiervoor wil de EU een mobiliteitspakket afspreken. Dat moet ingaan vanaf 1 januari 2022.

De detacheringsrichtlijn is in Nederland omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA). Hierdoor gelden voor buitenlandse werknemers in ons land alle bepalingen uit algemeen verbindend verklaarde cao’s nu ook al.  

Uitzendwerk

De herziene richtlijn stelt dat uitzendbureaus verantwoordelijk blijven voor de juiste betaling van de gedetacheerde werknemer, ook als een werknemer wordt ‘doorgezonden’ naar een andere opdracht. De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten zijn vrijwel geheel gelijk aan die van uitzendkrachten in dienst van bedrijven in het eigen land.

Meer informatie

Voor een uitgebreide opsomming van de arbeidsvoorwaarden die mogelijk veranderen kunt u het beste kijken bij de werkgeversvereniging AWVN.

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.