Wat verandert er in het tweede steunpakket?

Vanaf juni 2020 geldt het tweede pakket met economische steunmaatregelen van het kabinet. Het geldt tot en met augustus. Er zijn veel wijzigingen in bestaande regelingen, en er komen nieuwe subsidies, fiscale kortingen, verlengde vrijstellingen bij. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 

NOW

 • In het tweede noodpakket wordt maart de referentiemaand voor de loonsom waarop de NOW2.0-subsidie is gebaseerd. Dat was januari in de eerste periode van de NOW, voor loonkostensubsidies tussen maart en mei.
 • Maart als nieuwe referentiemaand voor de NOW geldt terugwerkend ook voor bedrijven zonder loonsom of met een nul-loonsom in januari en wel een loonsom in maart. Zij kunnen mogelijk nog in aanmerking komen voor de eerste periode NOW. Dat geldt met name voor seizoensgebonden ondernemingen.
 • Mede in verband met deze verruimingen van de eerste NOW is het tijdvak voor aanvraag van de eerste ronde NOW verlengd van 31 mei naar 5 juni.
 • Het UWV zal incidentele betalingen aan werknemers in januari uit de polisadministratie filteren. Hiermee moet het probleem van terugvorderingen uitbetaalde NOW door incidentele betalingen in januari (zie uitleg rechts →) worden opgelost.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW (NOW 2.0) mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.
 • Werkgevers die NOW 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te volgen, zodat ze zich kunnen aanpassen op de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door (zie uitleg rechts →), waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.
 • In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de verhoging van 50 procent op het loon van de ontslagen werknemers (dit is de beruchte ontslagboete) verdwijnt. Alleen het werkelijk betaalde loon gaat dan (voor 100%) af van de subsidie op loonkosten. Bedrijven die NOW 2.0 ontvangen moeten eerst overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen, zoals nu al is geregeld in de Wet melding collectief ontslag.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten gaat in de NOW 2.0 omhoog van 30 naar 40 procent.
 • De naam van het bedrijf dat NOW2.0 aanvraagt kan, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, openbaar gemaakt worden zonder overleg vooraf.
 • Bedrijven die recent zijn overgenomen kunnen de bestaande bepaling in de NOW voor startende ondernemingen gebruiken.
 • Aanvragen van de verlengde NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV.

Tozo

 • Wie over maart, april of mei Tozo kreeg, en de uitkering ook in juni, juli of augustus wil ontvangen, moet die opnieuw aanvragen bij de gemeente. Is de uitkering al toegekend over juni of juli omdat u pas in april of mei Tozo aanvroeg? Dan kunt u aanvragen voor juli of augustus of voor beide maanden.
 • In de verlengde of voortgezette Tozo na 1 juni 2020 is een toets opgenomen op het inkomen van de partner. Deze partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Komt het inkomen van het huishouden van de aanvrager hierdoor boven het sociaal minimum, dan heeft dat huishouden geen recht meer op de uitkering.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot 10.517 euro blijft mogelijk, tegen een verlaagd rentepercentage en gunstige aflossingsvoorwaarden. Maar dat maximum geldt voor beide Tozo-regelingen. Wie surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kan deze lening niet krijgen.

TOFA

Flexwerkers die werkloos zijn geworden en geen recht hebben op WW of bijstand kunnen (binnenkort?) de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De flexwerker moet dan zelf bewijzen dat hij in februari van dit jaar minstens 500 euro heeft verdiend, en in april minstens de helft minder heeft verdiend. De flexwerker kan dan drie maanden lang 600 euro per maand krijgen. Wie in april meer dan 600 euro bruto verdiende, ontvangt geen tegemoetkoming. Het is nog niet zeker of de TOFA er ook echt komt. Het kabinet is erg ontevreden over deze (zelfbedachte) maatregel die ze vooral op verzoek van de Tweede Kamer heeft gemaakt. Of in elkaar heeft geflanst, zo u wilt. Is dit een opzettelijke mislukking? Kunnen de alternatieven, zoals een verlaagde wekeneis voor de korte WW echt niet?

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVB) MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen een belastingvrije tegemoetkoming krijgen van het ministerie van EZK voor vaste materiële kosten. Bij minstens 30 procent omzetverlies kan de subsidie oplopen tot 20.000 euro. Het precieze bedrag hangt af van de omvang van het bedrijf, en de hoogte van de vaste kosten. Ook een bedrijf dat TVB-MKB krijgt, kan andere subsidies aanvragen. Zoals de NOW voor de loonkosten. Maar de TVB gaat dan weer af van de omzet waarop de NOW wordt gebaseerd. Meer informatie over deze regeling bij de Kamers van Koophandel.

En de rest?

Blijft zoals bij het eerste steunpakket. Hier is de lijst voor bedrijven; en dit zijn de mogelijkheden voor zelfstandigen.

Meer informatie

In de factsheet van de Rijksoverheid. Ook de informatiepagina van de AWVN is weer erg informatief. Zij het wat stroever gesteld dan deze snippet.

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.

Wat is het probleem van terugvorderingen uitbetaalde NOW door incidentele betalingen in januari?

Het UWV gebruikt voor de NOW1.0 de loonsom van januari als referentieperiode om te bepalen wat de ‘normale’ loonkosten van dit bedrijf waren. Sommige bedrijven doen in die maand extra betalingen aan hun personeel, zoals een dertiende maand. Als blijkt dat de loonsom van maart, april en mei lager is dan januari, vordert de fiscus het overschot automatisch terug. Ook als de hogere loonsom van januari komt door incidentele betalingen, zoals een dertiende maand.

Wat is het crisispakket Nederland leert door?

Daar is nog niet veel over bekend. Waarschijnlijk gaat het bestaan uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Doel is om mensen te ondersteunen die werkloos zijn geworden door de coronacrisis, of bij wie dat gevaar dreigt. Doel van die ondersteuning is een overstap naar werk waar je langer, en beter in kunt doorwerken. Ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen kunnen het gebruiken. Het crisispakket moet ingaan op 1 juli, en doorlopen tot het eind van dit jaar. Later meer, hoop ik. O en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor werkende mensen zijn er al. Net zoals plannen voor nog (veel) meer.