Het immer uitdijende corona-noodpakket

Bedrijven (met of zonder personeel) krijgen vele helpende handjes van de overheid. Waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voor zelfstandigen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo. Wie wel mensen in dienst heeft (of had), kan behalve de NOW de TOFA en de TVB proberen. Ook is er een scala aan kredietregelingen, en fiscale verzachtingen. Wie redt zijn zaak hiermee?

Snel naar ...

Tozo

TOFA

TVB / TVL

GO

BMKB

Overbruggingskredieten

Fiscaliteiten

De NOW

Bij de NOW gaat het niet om verlies van uren, maar verlies van omzet. Ook bij de NOW2.0 gaat het om minstens 20 procent verlies van omzet in 4 opeenvolgende maanden. Dat tijdvak kan beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Wie ook de eerste NOW gebruikte, moet een periode van 4 maanden kiezen die aansluit op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Liep de NOW1.0 dus van maart tot en met mei, dan moet de NOW2.0 ingaan op 1 juni. Werkgevers moeten hun werknemers het volledige loon blijven uitbetalen; ze moeten de NOW-subsidie hier helemaal voor gebruiken.

Hoogte NOW

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De omzetdaling wordt vergeleken met een kwart van de jaaromzet van 2019. De subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. Die maximale uitkering krijgen bedrijven die vier maanden lang helemaal geen omzet verwachten. Is het omzetverlies naar verwachting de helft, dan is de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom. Tien procent van de loonsom blijft dus altijd voor eigen rekening. De vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten is 40 procent. Lonen tot tweemaal het maximum dagloon (€ 9538 bruto per maand) tellen mee.

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen moeten werkgevers de totale jaaromzet uit 2019 delen door vier. De loonsom van maart is het ijkpunt voor de hoogte van de subsidie. De subsidie wordt altijd berekend over het omzetverlies in een periode van 4 maanden die kan beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. NOW wordt niet verrekend met loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidshandicap. Zie de informatie bij de Rijksoverheid voor rekenvoorbeelden en details (over omzetverlies en loonsom)PW.pro heeft een rekentool gemaakt speciaal om de NOW 2.0 te laten berekenen (abbo vereist).

Ontslagboete

Een bedrijf dat NOW2.0 krijgt en tussen 1 juni en 30 september 2020 toch mensen ontslaat om bedrijfseconomische redenen betaalt geen boete als het aantal ontslagenen onder 20 blijft. Wel wordt de loonsom van de ontslagen werknemers gekort over 3 maanden subsidie, niet over de volledige 4 maanden dat de NOW2.0 duurt.

Een werkgever die 20 mensen of meer wil ontslaan moet een akkoord hebben bereikt met de vakbonden of met een andere personeelsvertegenwoordiging. Lukt dat niet, dan moet de werkgever om mediation hebben gevraagd bij de tijdelijke Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid. (Overleg met vakbonden en meestal ook de OR was in deze situatie al verplicht volgens de Wet Melding Collectief Ontslag). Meer hierover bij Rendement.

Voert de werkgever geen overleg, of bereikt hij geen akkoord voordat hij collectief ontslaat, dan gaat de loonsom van betrokken werknemers over 3 maanden af van de subsidie op loonkosten. Hierbij komt een boete van 5 procent over het gehele bedrag aan loonkostensubsidie tijdens de looptijd van NOW2.0. Maar: de ondergrens van 20 werknemers voor collectief ontslag geldt per werkgebied van het UWV. Bedrijven met vestigingen in meerdere regio's kunnen zo hun ontslag spreiden.

Bonussen, emolumenten, vergoedingen

Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW2.0 mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Aanvragen NOW

De werkgever kan NOW2.0 van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 aanvragen bij het UWV. Aanvragen kunnen terugwerkend ingaan per 1 juni. De naam van het bedrijf dat NOW2.0 aanvraagt kan, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, openbaar gemaakt worden zonder overleg vooraf.

Voorschot; wordt verrekend

Na de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest. De definitieve tegemoetkoming wordt ook achteraf vastgesteld. Dat kan dus leiden tot een nabetaling of een terugvordering. De definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan ook worden aangepast als de loonsom is gedaald tijdens de periode dat de werkgever NOW heeft ontvangen.

Oproepcontracten

NOW geldt ook voor loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Waaronder de werknemers met een oproepovereenkomst. Voorwaarde is dat de werkgever de oproepkracht doorbetaalt, ook met een nulurencontract. Het kabinet raadt werkgevers aan om deze oproepkrachten te blijven betalen voor het aantal uren dat hij ze eerder liet werken. Dan kan de werkgever ook de loonkosten voor deze flexwerkers vergoed krijgen. 

Flexwerkers

Uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Maar als het contract afloopt, dan houdt ook de verplichting om loon door te betalen op. Dat geldt ook voor alle tijdelijke contracten nadat ze van rechtswege zijn afgelopen, en voor contracten met uitzendbeding nadat de opdrachtgever dat beding heeft ingeroepen en de uitzendkracht heeft teruggestuurd naar het uitzendbureau. Wel kan het uitzendbureau als werkgever de uitzendkracht dan een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. Payrollwerknemers blijven op de loonlijst van het payrollbedrijf, dat ook voor hen NOW kan aanvragen. Payrollmedewerkers tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht. 

Werkmaatschappijen; concernregeling

Bedrijven die onderdeel zijn van een breder concern kunnen de NOW ook aanvragen. Zelfs als het concern minder dan 20 procent omzetverlies verwacht. De werkmaatschappij moet wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Verder gelden alle overige bepalingen van de NOW2.0. Bedrijven die recent zijn overgenomen kunnen de bestaande bepaling in de NOW voor startende ondernemingen gebruiken.

Opleiding en ontwikkeling

Werkgevers die NOW2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te volgen, zodat ze zich kunnen aanpassen op de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW2.0 een verklaring over af. Het gaat om een inspanningsverplichting. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door.Maar u kunt ook kijken bij de (vele) mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling die er al bestaan. Vind ik. 

Tozo

Het kabinet biedt extra ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De regeling draagt de fraaie naam Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Zelfstandigen kunnen 4 maanden (van juni tot en met september) van de gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Vermogen van jezelf, een partner of kind(eren) telt niet mee.

Hoogte Tozo

Zzp’ers die tussen juni en september elke maand door de coronacrisis minder verwachten te verdienen dan het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau kunnen een aanvraag indienen. De bijstandsnormen zijn 1050 euro voor een alleenstaande, en 1500 euro voor gehuwden en samenwonenden. Voor mensen tot 21 jaar gelden aparte normen. Het inkomen van de partner telt mee bij het bepalen van de hoogte van de Tozo. Komt het inkomen van het huishouden van de aanvrager hierdoor boven het sociaal minimum, dan heeft dat huishouden geen recht meer op de uitkering. Meer over de hoogte van de Tozo en het inkomen via deze link naar de Rijksoverheid.

Aanvragen Tozo

Zzp'ers kunnen de inkomenssteun vanaf 1 juni aanvragen bij het (digitale) loket van de gemeente waar ze wonen. Ze moeten verklaren dat ze minder inkomsten verwachten dan het sociale minimum of de bijstandsnorm die past bij hun leefsituatie. Ook mensen die al Tozo kregen, moeten opnieuw aanvragen als ze langer Tozo willen omdat ze tot en met september minder of geen inkomsten verwachten. Ook als ze al tot en met augustus Tozo krijgen.

Tijdens de Tozo

Wie inkomsten heeft terwijl hij Tozo krijgt, moet dat opgeven bij de gemeente die de uitkering geeft. Dat moet binnen een 'redelijke termijn'. Die bepaalt de gemeente. Zijn uw inkomsten hoger dan geschat bij de aanvraag? En komt u hierdoor boven het sociaal minimum voor uw leefsituatie? Dan moet u het surplus waarschijnlijk terugbetalen aan de gemeente. Wie dat niet, of niet op tijd vertelt, kan een boete krijgen op grond van de inlichtingenplicht van de Participatiewet, waarop de Tozo is gebaseerd.

Lening bedrijfskapitaal

Ook is een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk, tot 10.517 euro, tegen 2 procent rente en een looptijd van 3 jaar. Het maximum leenbedrag geldt voor alle Tozo-regelingen. Wie surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kan deze lening niet krijgen.

TOFA

Flexwerkers die werkloos zijn geworden en geen recht hebben op WW of bijstand kunnen de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De flexwerker moet dan zelf bewijzen dat hij in februari van dit jaar minstens 400 euro heeft verdiend, en in april minstens de helft minder heeft verdiend dan in februari, maar niet meer dan 550 euro. Ook in maart moet minstens 1 euro zijn verdiend. Je moet op 1 april minstens 18 jaar oud zijn. Dan kan je over de maanden maart, april en mei 2020 elke maand 550 euro krijgen.

Aanvragen kon tussen 22 juni en 26 juli bij het UWV. Hier staan ook de voorwaarden. De beslissing zou moeten volgen binnen vier weken na de aanvraag. Is die beslissing positief, dan betaalt UWV binnen 10 kalenderdagen uit (zeggen ze zelf). Lees het eventueel na in de officiële tekst van de regeling. Minister Koolmees is niet van plan om de Tofa te verlengen. Hij vindt het niet eerlijk om iemand met Tofa een langere uitkering te geven dan iemand die WW heeft aangevraagd. Bovendien wordt bij verlenging het risico van fraude en oneigenlijk gebruik nog groter. (Nb. volgens mij zijn dat 2 redenen om de wekeneis in de WW aan te passen. Of ben ik nu een zeurpiet?)

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL of TVB)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen een belastingvrije tegemoetkoming krijgen van het ministerie van EZK voor vaste materiële kosten. Bij minstens 30 procent omzetverlies kan de subsidie oplopen tot maximaal 50.000 euro. Maar de subsidie dekt nooit meer dan de helft van de vaste lasten. Het precieze bedrag hangt af van de omvang van het bedrijf, en de hoogte van de vaste kosten. Hiervoor heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert normbedragen per branche vastgesteld. Een bedrijf dat TVL krijgt, kan ook andere subsidies aanvragen. Zoals de NOW voor de loonkosten. Maar de TVL gaat dan weer af van de omzet waarop de NOW wordt gebaseerd. Meer informatie over deze regeling bij de Kamers van Koophandel. Aanvragen kan vanaf 30 juni bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (Rvo)

GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-C). Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond te verhogen naar 10 miljard euro. Per onderneming gaat het om minimaal 1,5 miljoen en hoogstens 50 miljoen euro. Het maximale garantiepercentage is 80 procent van de lening voor grootbedrijven, en 90 procent voor het MKB, op voorwaarde dat het bedrijf is getroffen door de coronacrisis. Meer informatie bij Rvo.

BMKB

De premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) is verlaagd van 3,9% naar 2%. Door deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Ook is het garantiebudget verhoogd van 765 miljoen euro naar 1,5 miljard. Bovendien kunnen ook non-bancaire financiers zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Lees hier meer informatie over de BMKB.

Overbruggingskredieten

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen een Corona-Overbruggingslening (COL) aanvragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen 50.000 en 2 miljoen euro. Is het leenbedrag hoger dan €250.000 euro, dan moeten de aandeelhouders of andere investeerders voor 25 procent cofinancieren. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3 procent. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden bij de ROM-koepel

KKC

Volgens de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers bij banken een lening aanvragen tussen 10.000 en 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, en die zijn ingeschreven bij de KvK sinds 1 januari 2019. De regeling staat sinds 29 mei open. Aanmelden kan bij de bank. Meer informatie bij de Rijksoverheid. 

Meer fiscaliteiten

  • Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, en verlies verwachten over dit jaar, kunnen met de ‘coronareserve’ hun verwachte verliezen over 2020 verrekenen met de winst in 2019. De te veel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug, en niet pas in 2021.
  • De werkkostenregeling voor bedrijven met personeel gaat voor het jaar 2020 omhoog van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste €400.000 van de loonsom per werkgever. Voor alles boven de 4 ton bruto-loonsom geldt 1,2 procent als vrije (onbelaste) ruimte. Meer over de gevolgen bij de AWVN.
  • Vaste vergoedingen voor reiskosten, lunches-van-de-zaak en andere vaste onkosten die werknemers al kregen op 12 maart 2020 mag de werkgever op dezelfde fiscale basis blijven vergoeden. Meer hierover bij de Belastingdienst.
  • Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen, wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.
  • Passend loon voor ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben kan dit jaar worden verlaagd.
  • Een betalingsachterstand op hypotheken kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek (tot 360 maanden).
  • Uitstel van belasting betalen is verlengd tot 1 september. Verzuimboetes gelden niet tot die tijd. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Meer informatie fiscaal en financieel

Een overzicht van (bijna) alle financiële regelingen is te vinden op deze overzichtspagina van de Rijksoverheid. Een overzicht van de fiscale hulp is te vinden bij de Belastingdienst. Wilt u het naadje van de kous over de fiscaliteiten? Lees de officiële bekendmaking met alle details.

Meer informatie over alle regelingen

Ga direct naar de Rijksoverheid voor NOW-info. Ook het UWV biedt informatie over de regelingen die zij uitvoeren. Of lees de officiele regeling NOW2.0 in de Staatscourant. En voor wie er echt helemaal gek van wordt: probeer de coronacalculator van VNO-NCW en MKB. Of die van de Kamers van Koophandel.

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.