Ins en outs van NOW en TOGS

De regeling voor werktijdverkorting is overgegaan in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook wordt de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) steeds verder uitgebreid. Wat zijn de voorwaarden?

 

In tegenstelling tot de oude werktijdverkorting (wtv) gaat het bij de NOW niet om verlies van uren, maar verlies van omzet. Werkgevers kunnen de regeling aanvragen als ze vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei drie maanden achter elkaar minstens 20 procent omzetverlies verwachten. De omzetdaling wordt vergeleken met een kwart van de jaaromzet van 2019. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling.  

Hoogte NOW

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. Die maximale uitkering krijgen bedrijven die drie maanden lang helemaal geen omzet verwachten. Is het omzetverlies naar verwachting de helft, dan is de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom. Lonen tot tweemaal het maximum dagloon (€ 9500 bruto per maand) tellen mee. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen moeten werkgevers de totale omzet uit 2019 delen door vier. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. De loonsom van januari is het ijkpunt voor de hoogte van de subsidie. Zie de informatie bij de Rijksoverheid voor rekenvoorbeelden en details (over omzetverlies en loonsom).

Aanvragen NOW

De werkgever kan NOW vanaf 6 april aanvragen bij het UWV. Een voorschot is mogelijk. Werktijdverkorting aanvragen kan niet meer. Lopende vergunningen blijven geldig, tot ze na 6 weken zijn afgelopen. Daarna kan de werkgever NOW aanvragen. Lopende aanvragen die nog niet zijn toegewezen worden behandeld alsof het aanvragen voor de NOW zijn.

Géén ontslag

Werkgevers die NOW aanvragen mogen géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor hun werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Werkgevers moeten het loon van al hun werknemers voor 100 procent doorbetalen. Ook al krijgen ze hoogstens 90 procent vergoed. Vragen ze toch om ontslag op bedrijfseconomische gronden (met of zonder succes), dan verhoogt UWV het loon van deze werknemers met 50 procent. Deze verhoging gaat af van de subsidie, en de werkgever moet meer zelf betalen. NOW gaat niet ten koste van WW-rechten voor werknemers. Anders dan bij wtv mogen werknemers blijven werken terwijl hun werkgever de NOW gebruikt.

Oproepcontracten

NOW geldt ook voor loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Waaronder de werknemers met een oproepovereenkomst. Voorwaarde is dat de werkgever de oproepkracht doorbetaalt, ook met een nulurencontract. Het kabinet raadt werkgevers aan om deze oproepkrachten te blijven betalen voor het aantal uren dat hij ze eerder liet werken. Dan kan de werkgever ook de loonkosten voor deze flexwerkers vergoed krijgen. 

Flexwerkers

Uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Maar als het contract afloopt, dan houdt ook de verplichting om loon door te betalen op. Dat geldt ook voor alle tijdelijke contracten nadat ze van rechtswege zijn afgelopen, en voor contracten met uitzendbeding nadat de opdrachtgever dat beding heeft ingeroepen en de uitzendkracht heeft teruggestuurd naar het uitzendbureau. Wel kan het uitzendbureau als werkgever de uitzendkracht dan een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. Payrollwerknemers blijven op de loonlijst van het payrollbedrijf, dat ook voor hen NOW kan aanvragen. Payrollmedewerkers tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.  

Voorschot; wordt verrekend

Na de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Dat voorschot wordt uitbetaald in drie termijnen, vanaf enkele weken na de eerste aanvraag. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden. Hieraan kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest. De definitieve tegemoetkoming wordt ook achteraf vastgesteld. Dat kan dus leiden tot een nabetaling of een terugvordering. De definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan ook worden aangepast als de loonsom is gedaald tijdens de periode dat de werkgever NOW heeft ontvangen.

TOGS-regeling

Bedrijven die hun activiteiten direct hebben gestaakt door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet, kunnen eenmalig een gift van 4.000 euro krijgen. Dit volgt uit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) van het ministerie van Economische Zaken. De gift is vooral bedoeld voor de vaste lasten van een onderneming, zoals een bedrijfspand. De TOGS staat open voor bedrijven in specifieke branches, waaronder de horeca, reisbranche, kunst en cultuur, sport, haarverzorging. Maar ook tattooshops, taxibedrijven, rijscholen, tandartsen, fysiotherapeuten, soms ook als zij een praktijk aan huis hebben. En mogelijk ook voor andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. De Kamers van Koophandel hebben meer informatie over de TOGS. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Meer informatie

Meer details over de NOW zijn te vinden bij de Rijksoverheid. Ook de letterlijke tekst van de regeling en de Kamerbrief is er te vinden. Werkgeversvereniging AWVN heeft een goed dossier over de NOW. Ook het UWV biedt informatie over de NOW. Begrijpelijke en toch juridisch verantwoorde antwoorden op veelgestelde vragen biedt ook PW.

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.